STRONA GŁÓWNA
O SZKOLE
WSPOMNIENIA
Z ŻYCIA SZKOŁY
MISJA I ZADANIA
DOKUMENTY SZKOŁY
ORGANIZACJA
ROKU SZKOLNEGO
PLAN LEKCJI
GRONO PEDAGOGICZNE
SAMORZĄD  SZKOLNY
ŚWIETLICA
DLA NAUCZYCIELI
DLA UCZNIÓW
DLA  RODZICÓW
 RADA RODZICÓW
 PUBLIKACJE
PODRĘCZNIKI
PATRON
PROJEKTY
PROGRAMY
ARCHIWUM
KOŁA ZAINTERESOWAŃ    
   

MISJA SZKOŁY 

„Moja szkoła – mój drugi dom”

czyli

Bezpieczeństwo, przyjaźń, tolerancja, partnerstwo, wzajemny szacunek i pomoc, pozytywne myślenie, twórcze działanie, poszukiwanie  wartości moralnych, zaangażowanie w naukę, rozwijanie własnych talentów
i zdolności.

Wizja szkoły: 

Motto

 Dziecko jest wspólnym dobrem rodziców i szkoły

    1.Szkoła będzie opierać się na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku i     wzajemnej   pomocy.
      Wspólnie z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły  tworzymy jej obraz.

    2.Szkoła będzie przygotowywać dziecko do życia poprzez:

 • Kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy, zabawy i wypoczynku;
 • Uczenie respektowania potrzeb innych i tolerancji;
 • Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych;
 • Uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego;
 • Propagowanie dziedzictwa kultury narodowej i europejskiej;
 • Poznawanie zasad życia społecznego;
 • Realizowanie programów profilaktycznych;

    3.Szkoła będzie pomagać uczniom w osiąganiu pełni ich  rozwoju  dzięki:

 • Rozwiązywaniu problemów w sposób twórczy;
 • Rozwijaniu sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
 • Poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu informacji z różnych źródeł oraz efektywnemu posługiwaniu się technologią informacyjną;
 • Efektywnemu współdziałaniu w zespole i pracy w grupie;

    4. Nauczyciele w swojej pracy będą:

 • Tworzyć warunki do jak najlepszego rozwoju uczniów;
 •  Dążyć do stałej poprawy jakości swojej pracy;
 • Poszukiwać nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych, wychowawczo-opiekuńczych mających na celu wspieranie  wszechstronnego  rozwoju  psychofizycznego uczniów;

    5. Szkoła działa po to, aby:

 • Nasi uczniowie byli przygotowani do dalszej nauki w gimnazjum,
 • Rodzice darzyli nas zaufaniem i mogli liczyć na wsparcie w wychowaniu dzieci na gruncie uniwersalnego systemu wartości,
 • Pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy,
 • Szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku.

Cele główne:

1.  Szkoła przyjazna dla uczniów.

2.  Szkoła zapewniająca dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia.

3.  Szkoła stwarzająca sprzyjające warunki dla rozwoju talentów 

     i zainteresowań.

4.  Szkoła rzetelnie oceniająca kompetencje uczniów.

5.  Szkoła, w której nauczyciele doskonalą  jakość pracy.

6.  W szkole istnieje ścisła współpraca nauczycieli, uczniów i rodziców.
 

    Priorytety:

1.   Podnoszenie jakości i efektywności kształcenia.

2.   Zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.

3.   Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

4.   Zapewnienie odpowiednich warunków pracy uczniom i pracownikom szkoły.     

  OFICJALNA STRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ZAWICHOŚCIE   2006 ©  SP nr 1 « Admin_EwaF
    

WARTO TU ZAJRZEĆ
KURATORIUM
OŚWIATY
W KIELCACH

 Portal informacyjn-rozrywkowy